Sociaal

Facebook LinkedIn YouTube social icon red 48px

Gegevens_top

Taalschakelaar

Breadcrumbs

Wettelijke disclaimer

“De Toegepaste Dynamica NV” in het Frans ”La Dynamique Appliquée SA” is een Belgisch onafhankelijke Distributiebedrijf met zetel te Hoge Buizen 53, 1980 Eppegem België verder genoemd LDA. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

AANSPRAKELIJKHEID:

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over LDA en de door LDA aangeboden dienstverlening. Deze website houdt geen advies in.
LDA levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van LDA.
LDA behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van LDA.
LDA sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade.
LDA kan in niet aangesproken worden voor de inhoud van websites welke een link leggen naar deze website of naar de welke deze website een link legt.

AUTEURSRECHT:

LDA is de houder van het auteursrecht en alle andere rechten op de website en de inhoud ervan en deze site of een onderdeel ervan kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijke toestemming van LDA.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

Het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze website.

PRIVACY:

De door u aan LDA meegedeelde gegevens worden door LDA verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op haar klantenbeheer evenals direct marketing, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen, enz. 
U hebt het recht op inzage, verbetering en verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U hebt tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan LDA@LDA.be met duidelijke vermelding van uw naam en de gewenste actie.

E-MAIL DISCLAIMER:

Deze e-mail en eventuele bijlagen daarvan kunnen informatie bevatten die vertrouwelijk en / of beschermd is door intellectuele eigendomsrechten en uitsluitend bedoeld is voor de hierboven genoemde ontvanger (s). Elk gebruik van de hierin vermelde informatie (inclusief, maar niet beperkt tot, geheel of gedeeltelijk reproduceren, communiceren of verspreiden in welke vorm dan ook) door andere dan de aangewezen ontvanger (s) is verboden. Als u deze e-mail per ongeluk heeft ontvangen, gelieve de afzender telefonisch of per e-mail te informeren en het materiaal van elke computer verwijderen. Bedankt voor uw medewerking. Houd er rekening mee dat alle meningen of adviezen die in deze e-mail worden gepresenteerd, uitsluitend van de auteur zijn en niet noodzakelijkerwijs die van de organisatie vertegenwoordigen. Ten slotte dient de ontvanger deze e-mail en eventuele bijlagen op de aanwezigheid van virussen te controleren. De organisatie zal elke poging doen om virussen te voorkomen, maar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door een virus dat door deze e-mail wordt verzonden.

Knop 1 (NL)

Knop 2 (NL)