Sociaal

Facebook LinkedIn YouTube social icon red 48px

Gegevens_top

Taalschakelaar

Breadcrumbs

Wettelijke disclaimer

“De Toegepaste Dynamica NV” in het Frans ”La Dynamique Appliquée SA” is een Belgisch onafhankelijke Distributiebedrijf met zetel te Hoge Buizen 53, 1980 Eppegem België verder genoemd LDA. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

AANSPRAKELIJKHEID:

De gegevens die zich op deze site bevinden, worden uitsluitend verstrekt met het oog op het verschaffen van informatie over LDA en de door LDA aangeboden dienstverlening. Deze website houdt geen advies in.
LDA levert alle redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat deze informatie correct is op het moment van opname, wat niet belet dat er zich op deze site steeds onvolledige, onnauwkeurige of niet meer actuele informatie kan bevinden zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van LDA.
LDA behoudt zich het recht voor de aangeboden informatie op gelijk welk moment aan te vullen, te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen, zonder enige kennisgeving en zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige aansprakelijkheid in hoofde van LDA.
LDA sluit uitdrukkelijk elke waarborg of garantie in verband met de verstrekte informatie uit zover wettelijk mogelijk en kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor enige rechtstreekse schade of gevolgschade.
LDA kan in niet aangesproken worden voor de inhoud van websites welke een link leggen naar deze website of naar de welke deze website een link legt.

AUTEURSRECHT:

LDA is de houder van het auteursrecht en alle andere rechten op de website en de inhoud ervan en deze site of een onderdeel ervan kan bijgevolg niet worden gereproduceerd of meegedeeld zonder voorafgaandelijk en uitdrukkelijke toestemming van LDA.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN:

Het Belgische recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbanken te Brussel zijn bevoegd om kennis te nemen van elk geschil met betrekking tot deze website.

PRIVACY:

De door u aan LDA meegedeelde gegevens worden door LDA verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden verwerkt met het oog op haar klantenbeheer evenals direct marketing, zoals het toesturen van een nieuwsbrief, uitnodigingen, enz.
U hebt het recht op inzage, verbetering en verwijdering van de op u betrekking hebbende persoonsgegevens. U hebt tevens het recht zich te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden. Daartoe kunt u een e-mail sturen aan LDA@LDA.be met duidelijke vermelding van uw naam en de gewenste actie.

E-MAIL DISCLAIMER:

This e-mail and any attachments thereto may contain information which is confidential and/or protected by intellectual property rights and are intended for the sole use of the recipient(s) named above. Any use of the information contained herein (including, but not limited to, total or partial reproduction, communication or distribution in any form) by persons other than the designated recipient(s) is prohibited. If you have received this e-mail in error, please notify the sender either by telephone or by e-mail and delete the material from any computer. Thank you for your cooperation. Please note that any views or opinions presented in this email are solely those of the author and do not necessarily represent those of the organization. Finally, the recipient should check this email and any attachments for the presence of viruses. The organization will do any effort to avoid viruses but accepts no liability for any damage caused by any virus transmitted by this email.

Knop 1 (NL)

Knop 2 (NL)