Sociaal

Facebook LinkedIn YouTube social icon red 48px

Gegevens_top

Taalschakelaar

Breadcrumbs

Wettelijke disclaimer

“De Toegepaste Dynamica NV” in het Frans ”La Dynamique Appliquée SA” is een Belgisch onafhankelijke Distributiebedrijf met zetel te Hoge Buizen 53, 1980 Eppegem België verder genoemd LDA. Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende voorwaarden:

Copyright informatie: © 2018 LDA NV/SA - Alle rechten voorbehouden.

Elke reproductie of verspreiding van materiaal op de website van LDA voor commerciële doeleinden is verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LDA.

Gebruik van de website

Elk gebruik van deze website en de daarvan afgeleide inhoud is onderworpen aan deze Juridische Verklaring. Als u de juridische kennisgeving niet kunt accepteren, wordt u vriendelijk verzocht de site te verlaten zonder er verder op te surfen.

Inhoud

De volledige inhoud van deze website, met inbegrip van de naam en het type logo van LDA, en alle gerelateerde product- en ontwerpmerken, slogans, evenals alle teksten, afbeeldingen en filmfragmenten ("Inhoud") zijn onderworpen aan het auteursrecht en merkbescherming.

U mag de Inhoud van deze website niet kopiëren anders dan voor privé en niet-commerciële doeleinden met behoud van alle copyright of andere eigendomsvermeldingen en daarna mag de Inhoud niet worden gereproduceerd of op andere wijze herverdeeld. Behalve wanneer het toegestaan is door de Belgische wet, mag u geen informatie, tekst, documenten of filmfragmenten op deze website of enig deel daarvan kopiëren, weergeven, downloaden, verspreiden, wijzigen, reproduceren, her publiceren of doorsturen op enig elektronisch medium of in gedrukte vorm, of enig afgeleid werk maken op basis van dergelijke beelden, tekst, documenten of filmfragmenten, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van LDA.

Niets van de inhoud mag worden geïnterpreteerd als het impliciet toekennen, zonder rechtsgevolgen of anderszins verlenen van enige licentie of recht onder enig handelsmerk of auteursrecht van LDA, haar gelieerde ondernemingen of derden. Alle productnamen, al dan niet in grootschrift of met het handelsmerk, zijn handelsmerken van LDA, haar filialen, verbonden bedrijven of haar licentiehouders of joint venture-partners, tenzij anders vermeld. Het gebruik of misbruik van deze handelsmerken of andere materialen, behalve zoals hierin toegestaan, is uitdrukkelijk verboden en kan in strijd zijn met bijvoorbeeld het auteursrecht, het merkenrecht en/of andere toepasselijke wetgeving.

LDA is zich ervan bewust dat oneigenlijk gebruik van de naam LDA van tijd tot tijd wordt misbruikt door ondernemingen en personen die geen banden hebben met LDA. LDA is geen voorstander van een dergelijke handelwijze, noch van de ondernemingen en personen die voor een dergelijke handelwijze verantwoordelijk zijn. LDA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig verlies, kosten of ongemak geleden als gevolg van fraude met betrekking tot dergelijk ongeoorloofd gebruik van de naam LDA. Als u niet zeker weet of u de echte LDA-website hebt bereikt of over de juiste contactgegevens beschikt, wordt u sterk aangeraden contact op te nemen met uw LDA-kantoor om verificatie te verkrijgen. De contactgegevens vindt u op de website www.LDA.be

Beperking van de aansprakelijkheid

De informatie op deze site wordt verstrekt "zoals ze is" en "zoals ze beschikbaar is" zonder garanties of verklaringen van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, nauwkeurigheid, tijdigheid en volledigheid.

Het gebruik van deze site is op eigen risico. Noch LDA, noch een van haar filialen zijn aansprakelijk voor enig verlies, met inbegrip van maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, winst en inkomsten of directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade of andere schade die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik van deze site of van enige inhoud op de site, met inbegrip van virussen, ongeacht de nauwkeurigheid of volledigheid van dergelijke inhoud.

Hyperlinks naar externe websites

LDA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of functionaliteit van externe websites die niet door LDA worden beheerd of gecontroleerd.

Computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen

LDA zal redelijke maatregelen nemen om deze site te beschermen tegen computervirussen, wormen, Trojaanse paarden en andere bedreigingen. LDA garandeert echter niet dat de site vrij is van dergelijke schadelijke programma's en wijst elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid af met betrekking tot verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van schadelijke programma's ontvangen van deze site of door middel van bestanden gedownload van de site.

Herzieningen van de juridische informatie

LDA heeft redelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de inhoud van de site accuraat en up-to-date is, maar LDA kan te allen tijde en zonder kennisgeving deze juridische kennisgeving herzien door dit document bij te werken. Lezers van de site zijn gebonden aan dergelijke herzieningen en dienen daarom regelmatig deze pagina te bezoeken om de laatste juridische mededelingen te lezen.

Recht en bevoegdheid

Deze juridische mededeling is onderworpen aan het Belgische recht. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de Wettelijke Bekendmaking en die niet in der minne kunnen worden geregeld, zullen worden beslecht door de Belgische rechtbanken.

www.LDA.be is eigendom van LDA NV België.

Website Gegevensverzameling

Hierna beschrijven we wat voor soort informatie we verzamelen op LDA.be en hoe we de informatie gebruiken die we verkrijgen van de gebruikers van onze website. Dit beleid is alleen van toepassing op deze website.

Gegevensbescherming

LDA neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus en zorgt ervoor dat de juiste organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen worden genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen wanneer u onze website bezoekt. Raadpleeg www.lda.be/nl/gdpr-disclaimer voor meer informatie.

Persoonsgegevens en doeleinden van gegevensverwerking (GDPR)

LDA kan uw persoonlijke gegevens verzamelen, verwerken en gebruiken, waaronder uw naam, voornaam, adres, e-mailadres, telefoonnummers en informatie over de door u aangeschafte producten en diensten van LDA.

We kunnen ook informatie vragen zoals functie, functie, bedrijfstak, bedrijf en land.

LDA heeft deze informatie niet nodig om toegang te krijgen tot het deel van de website dat publiekelijk toegankelijk is.

Uw gegevens kunnen voor de volgende doeleinden worden verwerkt:

  • toegang te verlenen tot onze website, met inbegrip van toegang tot onlinediensten van LDA,
  • om uw registratie en login voor LDA e-services te verzorgen,
  • samenvoegen van bezoekersstatistieken
  • om de levering van LDA-diensten en -producten te vergemakkelijken en om uw vragen en verzoeken te beantwoorden
  • voor doeleinden die in het cookiebeleid van LDA zijn voorzien

Gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden

Met uw toestemming kan LDA de door u verstrekte informatie gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan LDA denkt dat deze voor u van belang zijn. Indien wij om persoonlijke informatie vragen, zullen wij u op de hoogte stellen van de aard van de verwerking. U kunt uw toestemming voor het ontvangen van aanvullende informatie van LDA altijd herroepen. U kunt dit recht te allen tijde uitoefenen door per post of e-mail contact met ons op te nemen op het adres dat in dit beleid wordt vermeld. Het vergaren van gegevens gebeurt op basis van en conform artikel 6.1. (A: toestemming) van de Algemene verordening persoonsgegevens.

Openbaarmaking van gegevens aan derden

Over het algemeen deelt het LDA geen informatie met derden, behalve met gecontracteerde dienstverleners en adviseurs.

In bepaalde omstandigheden kan het echter noodzakelijk zijn dat het LDA gegevens doorgeeft of deelt met bepaalde derden. Dergelijke omstandigheden kunnen overdrachten omvatten die voor  LDA noodzakelijk zijn om aan zijn wettelijke verplichtingen te voldoen, om de rechten, eigendommen en veiligheid van LDA of anderen te beschermen of in het geval van een verkoop/liquidatie van enig deel van de activiteiten of activa van het LDA.

Op uw verzoek kan LDA u de identiteit van dergelijke derden verstrekken. 

Cookies

Voor het verzamelen van gegevens maakt LDA gebruik van cookies. Een cookie is een klein stukje computercode dat wij aan uw webbrowser geven wanneer u de website voor het eerst bezoekt. De cookies slaan uw voorkeuren op en helpen ons daardoor de functionaliteit van onze website te verbeteren, zodat u zich op de website kunt bewegen en u nog betere prestaties en ervaring kunt bieden bij het gebruik van onze website. Het helpt ons ook om de website speciaal op u af te stemmen.

Indien u geen cookies wenst te accepteren, heeft u altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in uw browser. Meer informatie hierover kunt u opvragen bij de producent van uw browser. Als u cookies uitschakelt, werken bepaalde functies mogelijk niet of zijn bepaalde diensten mogelijk niet voor u beschikbaar.

Afmelden

Het abonnement op nieuwsbrieven van LDA is gebaseerd op vrijwilligerswerk en u kunt zich te allen tijde afmelden, bijvoorbeeld door ons een e-mail te sturen, via de link onderaan op elke nieuwsbrief of op onze website inschrijven-uitschrijven  Afmelden is net zo eenvoudig als het abonneren op een nieuwsbrief. Alle op e-mail gebaseerde nieuwsbrieven en andere soortgelijke diensten zijn gebaseerd op reclame.

Veiligheidsmaatregelen

Uw persoonlijke gegevens vallen onder de verantwoordelijkheid van LDA. LDA draagt er zorg voor dat de opgenomen gegevens, inclusief uw persoonlijke gegevens, zorgvuldig worden behandeld en goed worden beschermd.

Uw rechten als individu

Raadpleeg www.lda.be/nl/gdpr-disclaimer voor meer informatie

U hebt recht op:

  • Op eenvoudig verzoek kunt u uw persoonlijke gegevens laten corrigeren of wissen.
  • Op de hoogte gebracht worden van de persoonlijke gegevens die LDA over u verwerkt.
  • Bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.

Elke toestemming die u tijdens het proces hebt gegeven, kan te allen tijde worden ingetrokken: neem gewoon contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. 

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

 

Neem contact met ons op over deze wettelijke disclaimer

Als u vragen hebt over de inhoud van deze disclaimer, het privacy beleid of uw rechten als individu, kunt u contact met ons opnemen:

 Via e-mail op onderstaande link of per telefoon

Email: LDA@LDA.be

LDA NV

Hoge Buizen 53

1980 Eppegem

Belgium

Tel. +32 2 266 13 13

Knop 1 (NL)

Knop 2 (NL)